بسته های درسی کنکور دکتری 1392-1391 - lkhfu n;jvd - منابع دکتری 92- جزوات دکترا - سوالات دکتری
مجموعه ذیل برای اولین بار در کشور بصورت تخصصی تهیه گردیده و تمامی مراحل خرید – تحویل و کیفیت جزوات توسط سایت آزمون
دکتری مورد تایید و تضمین می باشد .

منابع وسرفصلهای درسی، نمونه سئوالات، فایل های نكته و تست، مشاوره مقالات‎
آمادگی آزمون PhD حضوری و غیرحضوری ویژه آزمون دانشگاه آزاد و سراسری‎

منابع آزمون دکتری جدید
سایت منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D

منابع دکتری ۱۳۹۲ | دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی 1392-1391
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
دکتری سراسری

۲۴۰۱ - منابع دکتری ۱۳۹۲ آلودگی‌های محیط زیست
۲۴۰۲ - منابع دکتری ۱۳۹۲ بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش
۲۴۰۳ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ ارزیابی محیط زیست
۲۴۰۴ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مکانیک ماشین‌های کشاورزی
۲۴۰۵ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی
۲۴۰۶ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی
۲۴۰۷ - منابع دکتری ۱۳۹۲ میوه کاری- فیزیولوژی و اصلاح میوه
۲۴۰۸ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ گیاهان زینتی
۲۴۰۹ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مجموعه گیاهان دارویی
۲۴۱۰ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ فیزیولوژی پس از برداشت
۲۴۱۱ - منابع دکتری ۱۳۹۲ بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی
۲۴۱۲ - منابع دکتری ۱۳۹۲ تکنولوژی مواد غذایی
۲۴۱۳ - منابع دکتری ۱۳۹۲ میکروبیولوژی، بهداشت و بیوتکنولوژی مواد غذایی
۲۴۱۴ - منابع دکتری ۱۳۹۲ شیمی مواد غذایی
۲۴۱۵ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مهندسی صنایع غذایی
۲۴۱۶ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مجموعه اقتصاد کشاورزی
۲۴۱۷ - منابع دکتری ۱۳۹۲ بیولوژی و آناتومی چوب
۲۴۱۸ - منابع دکتری ۱۳۹۲ صنایع چوب با فرآورهای مرکب چوب
۲۴۱۹ - منابع دکتری ۱۳۹۲ صنایع خمیر و کاغذ
۲۴۲۰- منابع دکتری ۱۳۹۲ بیولوژی خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۲۴۲۱ - منابع دکتری ۱۳۹۲ فیزیک و حفاظت خاک
۲۴۲۲ - منابع دکتری ۱۳۹۲ پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
۲۴۲۳ - منابع دکتری ۱۳۹۲ شیمی و حاصلخیزی خاک
۲۴۲۴ - منابع دکتری ۱۳۹۲ فیزیولوژی دام
۲۴۲۵ - منابع دکتری ۱۳۹۲ تغذیه دام، نشخوارکنندگان، طیور و دام و طیور
۲۴۲۶ - منابع دکتری ۱۳۹۲ اصلاح‌نژاد دام، ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی
۲۴۲۷ - منابع دکتری ۱۳۹۲ آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آبیاری
۲۴۲۸ - منابع دکتری ۱۳۹۲ سازه‌های آبی
۲۴۲۹ - منابع دکتری ۱۳۹۲ منابع آب
۲۴۳۰ - منابع دکتری ۱۳۹۲ هوا‌شناسی کشاورزی
۲۴۳۱ - منابع دکتری ۱۳۹۲ اصلاح نباتات - اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)
۲۴۳۲ - منابع دکتری ۱۳۹۲ زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علوم و تکنولوژی بذر
۲۴۳۳ - منابع دکتری ۱۳۹۲ اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی کشاورزی و...
۲۴۳۴ - منابع دکتری ۱۳۹۲ علوم علف‌های هرز، شناسایی و مبارزه با...
۲۴۳۵ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مهندسی تولیدات گیاهی
۲۴۳۶ - منابع دکتری ۱۳۹۲ اکولوژی گیاهان زراعی، کشاورزی اکولوژیک و...
۲۴۳۷ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی
۲۴۳۸ - منابع دکتری ۱۳۹۲ توسعه روستایی، توسعه کشاورزی
۲۴۳۹ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ مجموعه حشره ‌شناسی کشاورزی
۲۴۴۰ - منابع دکتری ۱۳۹۲ مجموعه بیماری‌شناسی گیاهی
۲۴۴۱ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ جنگل داری و اقتصاد جنگل
۲۴۴۲ - منابع دکتری ۱۳۹۲ جنگل داری و علوم جنگل
۲۴۴۳ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
۲۴۴۴ - منابع دکتری ۱۳۹۲ تکثیر و پرورش
۲۴۴۵ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ فرآوری محصولات شیلاتی
۲۴۴۶ - منابع دکتری ۱۳۹۲ بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی
۲۴۴۷ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ تولید و بهره بردای، صید
۲۴۴۸ - منابع دکتری ۱۳۹۲ علوم مرتع، مرتعداری
۲۴۴۹ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ بیابان زدایی
۲۴۵۰ - منابع دکتری ۱۳۹۲ آبخیزداری (علوم مهندسی آبخیزداری)
۲۴۵۱ -
منابع دکتری ۱۳۹۲ مجموعه کشاورزی هسته‌ای
آزمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۲

www.PhdAzmoon.net
www.PhdAzmoon.com

www.PhdTarvij.blogfa.com
www.PhdMarta.Blogfa.com
www.PhdGmat.blogfa.com
www.PhdAdmin.blogfa.com
www.JozveLab.Blogfa.com
www.Phdzaban.blogfa.com

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی   www.1az4.com
بر‌ترین منابع دکتری (Ph. D) دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکتری دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی ۵۰۲۰۵
منابع دکتری دانشگاه آزاد ترویج و آموزش کشاورزی ۵۰۲۰۶
منابع دکتری دانشگاه آزاد اصلاح نباتات ۵۰۲۰۷
منابع دکتری دانشگاه آزاد زراعت ۵۰۲۰۸
منابع دکتری دانشگاه آزاد حشره‌شناسی کشاورزی ۵۰۲۰۹
منابع دکتری دانشگاه آزاد توسعه کشاورزی ۵۰۲۱۴
منابع دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک ۵۰۲۱۷ 
منابع دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک  ۵۰۲۱۸
منابع دکتری دانشگاه آزاد خاکشناسی-فیزیک و حفاطت خاک ۵۰۲۱۹
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی-گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای ۵۰۲۳۰
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی-میوه کاری ۵۰۲۲۱
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی-سبزی کاری ۵۰۲۲۲
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم باغبانی-گیاهان زینتی ۵۰۲۲۳
منابع دکتری دانشگاه آزاد سازه‌های آبی ۵۰۲۲۷
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم جنگل ۵۰۲۳۱
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم و صنایع چوب ۵۰۲۳۴
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی ۵۰۲۳۵
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم و مهندسی آبخیزداری ۵۰۲۳۶
منابع دکتری دانشگاه آزاد آبیاری و زه کشی ۵۰۳۰۴
منابع دکتری دانشگاه آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی ۵۰۳۱۰
منابع دکتری دانشگاه آزاد مکانیزاسیون کشاورزی ۵۰۳۱۳
منابع دکتری دانشگاه آزاد مهندسی منابع آب ۵۰۳۳۴
منابع دکتری دانشگاه آزاد تغذیه دام ۵۰۲۳۵
منابع دکتری دانشگاه آزاد اصلاح‌نژاد دام ۵۰۳۳۶
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی ۵۰۴۰۹
منابع دکتری دانشگاه آزاد شیلات ۵۰۵۰۷
منابع دکتری دانشگاه آزاد محیط زیست ۵۰۵۰۸
منابع دکتری دانشگاه آزاد علوم مرتع ۵۰۵۱۷
منابع دکتری دانشگاه آزاد بیماری ‌شناسی گیاهی ۵۰۶۰۷
بر‌ترین منابع دکتری (Ph. D) دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی
آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی (Ph. D) سال ۱۳۹۱
منابع آزمون كنكور دكترا سال 91
منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکتری سراسری کشاورزی و دکتری منابع طبیعی91
قبولی در آزمون دکتری سراسری و دکتری آزاد با پی اچ دی آزمون
ارائه دهنده جزوات معتبر آمادگی آزمون دکتری www.phdazmoon.net

سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکتراPHD , سوالات آزمون دکتری
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی
بانک سوالات ازمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکترای آزاد فنی و مهندسی
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد علوم پایه
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکترای آزاد منابع طبیعی
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد علوم پزشکی
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکترا آزاد علوم انسانی
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد هنر
سایت نمونه سوالات آزمون , سایت منابع آزمون دکترا , PHD , بانک سوالات آزمون های ابران
ارسال با پست پیشتازاز طریق شبکه پست جمهوری اسلامی ایران،پیک

انرژی خود را با خواندن جزوات متفرقه تلف نکنید.
آیا میخواهید بدون دغدغه در آزمون دکتری پذیرفته شوید؟
آیا با وجود اینکه سال گذشته تلاش کرده اید ولی هنوز موفق به قبولی نشده اید؟
آیا می دانید هر ساله کسانی که معتبرترین منابع را در اختیار دارند براحتی در بهترین دانشگاههای ایران پذیرفته میشوند؟
آیا می دانید اگر منابع مورد سوال در آزمون دکترا را داشته باشید نیازی نیست که انرژی خود را بیهوده صرف
کنید؟
لزومی نیست زندگی خود را برای قبولی در دکتری وراونه کنید
جزوات خوانا و کلیدی ما را بخوانید
با قیمتی مناسب
هم اکنون سفارش دهید

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و بسته آموزشی دکتری تخصصی ازاد و سراسری:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
     تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸     تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶     تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       PhdAzmoon[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع دکتری حسابداری-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت- phd92  (حتما آخر پیامک phd92 را بنویسید)
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin ):

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

نمونه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی - منابع و جزوات دکترا - 02822225047-09191812812

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

www.آزمون-دکتری.com
www.استعدادتحصیلی.com